Browsing Tag báo chí

  • Lifestyle 0

    Cái nghề viết

    Tôi không dám, hay chính xác hơn chưa dám lấy viết làm nghiệp. Lấy làm nghiệp là phải ăn, uống, ngủ, nghỉ, phải trăn trở, phải sống còn, ...

    On September 27, 2013 / By